ປົກປ້ອງຊີວິດ

LAO.

ປ່າໄມ້ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດຕໍ່ຊາວບ້ານ? ປ່າໄມ້ຄືຊີວິດ ການປູກຕົ້ນໄມ່ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຫຍັງ?